Distinguish META LMD's Home and agents

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi […]

Distinguish META LMD's Home and franchises

Dễ nhận thấy nhất trong sự khác biệt giữa 2 mô hình chính là về chi phí. Trong khi nhượng quyền thương hiệu cho phép người khác kinh doanh sản phẩm, dịch vụ dưới tên thương hiệu của mình có thu phí trong một khoảng thời gian nhất định thì META LMD’s Home lại cho […]

Distinguish META LMD's Home and Multi-level business

Kinh doanh đa cấp và META LMD’s Home có những điểm khác biệt tương đối rõ ràng: Trong khi kinh doanh đa cấp sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người tham gia được hưởng hoa hồng từ kết quả kinh doanh của mình và người khác trong mạng lưới […]